โครงสร้างหน่วยงาน
 

โครงสร้างหน่วยงาน

     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นราชการส่วนภูมิภาค มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัด และอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน สนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น ๑ งาน และ ๔ กลุ่มงาน ดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป
    ๑. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกลุ่มใด
    ๒. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่างๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญและการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้น การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

๒. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    หน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
    ๑. การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นต้น
    ๒. การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๓. การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๔. การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
    ๕. การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
    ๖. ประสานในการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
    ๗. การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
    ๘. การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
    ๙. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น
   ๑๐. ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

1
หน้า :