ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

 

กลยุทธ์

   1. การบริหารงานขององค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
   2. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้และประสิทธิภาพ
   3. การส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   4. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน
   1. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
   2. การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
   3. การส่งเสริมการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   4. การจัดเก็บข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ