บุคลากร
ท้องถิ่นจังหวัดและผู้ช่วย
ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ :
ผู้ช่วยท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ :