บุคลากร
ท้องถิ่นจังหวัดและผู้ช่วย
นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์
ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ : 0 – 7461 – 7961 – 2

ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดใน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด มีการบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ท้องถิ่นจังหวัดยังมีหน้าที่ในการอำนวยการ ประสานการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ และร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการดำเนินการในระดับพื้นที่

 

นายถนอม ชูสวัสดิ์
ผู้ช่วยท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ : 0 – 7461 – 7961 – 2

ผู้ช่วยท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เป็นผู้บังคับบัญชาลำดับที่ 2 ในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและขั้นตอนการปฏิบัติราชการก่อนเสนอท้องถิ่นจังหวัด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดลำดับที่ 1 รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย