บุคลากร
   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด(39 ท่าน)  
   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ(0 ท่าน)