ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จังหวัดพัทลุง

[ อบต.เกาะเต่า ] ปรกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า

โพสต์เมื่อ :9 ม.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายงานการเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ๓าษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

เอกสารแนบ :