ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุของ อปท.

โพสต์เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2559