ประวัติความเป็นมา
 ประวัติความเป็นมา

     สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขั้นใหม่ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มีบทบาทภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุน ท้องถิ่น โดยการพัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ