ภาพกิจกรรม

ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงประชุมพิจารณาจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่าง อปท.

โพสต์เมื่อ :11 กรกฎาคม 2556 15:28:10
วันนี้ (11 ก.ค. 56) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าบอน นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมหารือในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy) ของรัฐบาล และนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 8.1 ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 8.1.6 สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง